divatolj!szeretlekletöltéschatelj!tech-nekedolvasni jó!
Egyéni keresés

A t­he­wi­ne.nl egy o­lyan ol­dal, mely be­mu­tat­ja a bor­ké­szí­tést. "A bor ál­ta­lá­ban szőlőből ké­szült, al­ko­hol­tar­tal­mú, szén­sav­men­tes i­tal."

hirdetés

"A szőlő­ter­mesz­tés és a bor­ké­szí­tés már több e­zer év­vel e­zelőtt is­mert volt Föl­dünk ked­vező ég­haj­la­ti a­dott­sá­gú vi­dé­ke­in. Ma­gyar­or­szág te­rü­le­tén már a hon­fog­la­lás előtt is ter­mesz­tet­tek szőlőt, így a hon­fog­la­lók fej­lett szőlő­ter­mesztők vol­tak."